Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN / TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van Ecoform Europe en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ecoform Europe en klant.

1.2 Ecoform Europe behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Ecoform Europe zijn in te zien en dat algemene voorwaarden op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

1.4 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat de algemene voorwaarden op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.5 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn lid 1.3 en lid 1.4 van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

1.6 Door het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.7 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. HET AANBOD

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Ecoform Europe gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ecoform Europe niet.

2.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
 • de wijze waarop de klant voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan Ecoform Europe zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

3. OFFERTES

3.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

3.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt Ecoform Europe zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Ecoform Europe slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

4. OVEREENKOMST

4.1 Een overeenkomst tussen Ecoform Europe en een klant komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Ecoform Europe behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

4.3 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ecoform Europe onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

4.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ecoform Europe passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Ecoform Europe daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.5 Ecoform Europe kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Ecoform Europe op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.6 Ecoform Europe zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van Ecoform Europe waar de klant met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 • de in artikel 2.3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Ecoform Europe deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

4.7 Indien Ecoform Europe zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in lid 4.6 slechts van toepassing op de eerste levering.

4.1A Herroepingsrecht bij levering van producten

4.1a.1 Nadat de klant het bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid binnen zeven (7) dagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met Ecoform Europe te ontbinden en het artikel ongeopend retour te zenden.

4.1a.2 Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

4.1a.3 Indien de klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient hij contact op te nemen met Ecoform Europe voor het verkrijgen van verzendinstructies.

4.1B Kosten in geval van herroeping

4.1b.1 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

4.1b.2 Indien de klant reeds een bedrag betaald heeft, zal Ecoform Europe dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel terugbetalen.

4.1C Uitsluiting herroepingsrecht

4.1c.1 Indien de klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Ecoform Europe alleen worden uitgesloten indien Ecoform Europe dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

4.1c.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door Ecoform Europe tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Ecoform Europe geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

4.1c.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen.

5. PRIJZEN

5.1 Alle prijzen genoemd op de website zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (btw) en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor bestellingen in Nederland wordt een bijdrage in de handling- en verzendkosten per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Rembourszendingen worden alleen verricht met vooruitbetaling van rembours- en verzendkosten.

5.2 Ecoform Europe houdt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. De prijzen tijdens het doen van een bestelling blijven gelden. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

5.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Mocht een prijs- en/of zetfout tijdens het doen van een bestelling voorkomen behoud Ecoform Europe zich het recht voor de producten niet te leveren. Van enige fouten betreffende de prijs wordt de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld door middel van een orderbevestiging naar het e-mailadres, waarna de klant binnen tien (10) dagen kan bepalen of hij de bestelde producten alsnog geleverd wil hebben.

6. BETALING

6.1 Betaling dient te geschieden op een van de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces, binnen zeven (7) dagen na bestelling. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Ecoform Europe. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Ecoform Europe is de klant een bedrag van €20,- aan administratiekosten verschuldigd. Indien Ecoform Europe haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de klant tevens vertragingsrente en alle verdere incassokosten verschuldigd. Indien de klant met enige betaling in gebreke blijft is Ecoform Europe gerechtigd de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

6.2 Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

6.3 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ecoform Europe te melden.

6.4 In geval van wanbetaling van de klant heeft Ecoform Europe behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

6.5 Ecoform Europe besteedt bijzonder veel aandacht aan de bestrijding van creditcardfraude en andere vormen van fraude. Helaas kan dit de uitvoering van de order soms vertragen. Ecoform Europe zal echter altijd een betalingsvorm aanbieden waarmee de order snel kan worden verstuurd. Over de wijze waarop Ecoform Europe haar orders en betalingen controleert worden geen mededelingen gedaan.

7. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van Ecoform Europe gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8. CONFORMITEIT EN GARANTIE

8.1 Ecoform Europe staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.

8.2 Ecoform Europe hanteert een garantietermijn van 1 jaar. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan nagelaten verzorging, of opzettelijke beschadiging, of onoplettendheid.

8.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service-/reparatiediensten, herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd.

8.4 Indien de klant aanspraak wil maken op de garantie, dient hij contact op te nemen met Ecoform Europe. Ecoform Europe of de fabrikant/importeur zal dan zorgen voor reparatie of vervanging van het product.

9. OVERMACHT

9.1 Ecoform Europe is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Ecoform Europe. Alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3 Ecoform Europe behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor zijn verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Ecoform Europe gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10. LEVERING EN UITVOERING

10.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

10.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Indien de klant aan Ecoform Europe schriftelijk opgave doet van een adres, is Ecoform Europe gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Ecoform Europe een nieuw adres heeft doorgegeven.

10.3 Ecoform Europe is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

10.4 Levering zal, met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, plaatsvinden met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de betaling, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

10.5 Indien de afgesproken levertermijn niet zal worden gehaald, ontvangt de klant uiterlijk binnen dertig (30) dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst een bericht van Ecoform Europe waarin de juiste levertijd wordt vermeld. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat.

10.6 Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant uiterlijk binnen dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Dit geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

10.7 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

10.8 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen deze op enig grond van de overeenkomst aan Ecoform Europe verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

10.9 Indien de klant de overeenkomst conform artikel 10.6 wenst te ontbinden, dient hij contact op te nemen met Ecoform Europe.

10.10 In geval van ontbinding conform artikel 10.6 zal Ecoform Europe het bedrag dat de klant heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontbinding, terugbetalen.

11. RETOURZENDING

11.1 De klant dient het artikel met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking te retourneren, conform de door Ecoform Europe verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

11.2 De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

11.3 Ecoform Europe behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren zoals op maat gemaakte artikelen, afgeprijsde artikelen of aanbiedingen of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Ecoform Europe of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

11.4 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Ecoform Europe schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Ecoform Europe de klant hiervan schriftelijk (brief of e-mail) in kennis stellen. Ecoform Europe heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

12. KLACHTENREGELING

12.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Ecoform Europe serieus in behandeling worden genomen.

12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ecoform Europe, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

12.3 De klant dient een klacht schriftelijk (brief of e-mail) kenbaar te maken bij Ecoform Europe.

12.4 Bij Ecoform Europe ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ecoform Europe binnen de termijn van veertien (14) werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13. PRIVACY

13.1 Indien een klant een bestelling plaatst bij Ecoform Europe, dan worden zijn gegevens opgenomen in het klantenbestand van Ecoform Europe. Ecoform Europe houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

13.2 Ecoform Europe respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van alle persoonlijke gegevens.

13.3 Ecoform Europe kan gebruik maken van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om de klant van deze lijst te verwijderen.

13.4 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

13.5 Tenzij de klant heeft aangegeven dat hij hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Ecoform Europe. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Ecoform Europe. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

13.6 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Ecoform Europe over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Ecoform Europe. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

14. COMMUNICATIE

Ecoform Europe is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Ecoform Europe, dan wel tussen Ecoform Europe en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Ecoform Europe.

15. INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOMSRECHTEN

15.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Ecoform Europe geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

15.2 Ecoform Europe garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Ecoform Europe geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

16. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.

17. TOEPASSELIJKE RECHT EN GESCHILLENREGELING

17.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

17.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Ecoform Europe en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Ecoform Europe er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

18. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Ecoform Europe kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade in welke vorm dan ook ontstaan door het gebruik van enig door Ecoform Europe verkochte producten. Ecoform Europe stelt zich nimmer aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door het gebruik van door Ecoform Europe geleverde artikelen, ongeacht hoe de schade is ontstaan is. Voorbeelden hiervan zijn, maar beperken zich niet tot, het niet goed functioneren van het artikel, verkeerde gebruiksinstructies of bijvoorbeeld verkeerd gebruik van het artikel. Ook stelt Ecoform Europe zich nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van te late levering.

Call Now Button
Contact